Ewidencja środków trwałych

Filed Under Uncategorized | Comments Off

W księgach rachunkowych środki trwałe ewidencjonuje się według wartości początkowej (brutto), która wyrażana jest ceną nabycia, kosztem wytworzenia lub ceną rynkową.

Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu na skutek:

· urzędowego przeszacowania,

· ulepszenia.

Urzędowe przeszacowanie czyli aktualizacja wartości środków trwałych dokonywana jest okresowo, zwykle na początek roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów. Polega to na przeliczeniu wartości początkowej oraz wartości umorzenia poszczególnych środków trwałych za pomocą współczynników przeliczeniowych. Współczynniki te uwzględniają stosunek poziomu cen środków trwałych ujętych w księgach rachunkowych do poziomu cen przyjętego za podstawę przeliczenia. Różnice między dotychczasową i nową (aktualizowaną) wyceną środków trwałych zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny.

Szczególnym przypadkiem zwiększania wartości środka trwałego jest poniesienie kosztów na jego ulepszenie tj. modernizację, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub rekonstrukcję. W wyniku ulepszenia musi nastąpić zwiększenie wartości użytkowej środka wyrażające się co najmniej jedną z następujących właściwości:

· wydłużeniem okresu używania,

· wzrostem zdolności wytwórczej,

· wzrostem jakości produktów,

· obniżką kosztów eksploatacji.

Ponadto wzrost wartości początkowej środków trwałych następuje w wyniku:

a) przyjęcia z inwestycji,

b) zakupu,

c) przyjęcia w leasing kapitałowy,

d) otrzymania aportu,

e) przyjęcia darowizny,

f) ujawnienia w wyniku inwentaryzacji.

Podstawę ewidencji środków trwałych stanowią następujące dokumenty:

· „Przyjęcie środka trwałego – OT”,

· „Likwidacja środka trwałego – LT”,

· „Przekazanie środka trwałego – PT”,

· księga inwentarzowa,

· karta analityczna środka trwałego,

· tabela amortyzacyjno-umorzeniowa.

W księdze inwentarzowej zawarty jest chronologiczny wykaz wszystkich środków trwałych wraz z ich numerami inwentarzowymi, wartością początkową, datą nabycia oraz wyzbycia się.

Karty analityczne informują o kosztach remontów i modernizacji środków trwałych, miejscu użytkowania i osobach odpowiedzialnych za ich stan techniczny.

Tabele amortyzacyjno-umorzeniowe zawierają stany początkowe i końcowe środków trwałych, roczne i miesięczne stopy i stawki amortyzacyjne.


Comments

You must be logged in to post a comment.